Բակալավրի կրթական ծրագրերի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության հայտագրումը


Բակալավրի կրթական ծրագրերի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության


 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղը կատարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ընդունելություն հետևյալ բաժիններում՝