Հունիսի 25-ին ճանաչողական այցով Արցախից Գյումրի էր ժամանել Քաշաթաղի շրջանի դպրոցականների պատվիրակություն: Այցելության
ԵԳՊԱ ԳՅՈւՄՐՈւ ՄԱՍՆԱՃՅՈւՂ


2017Ã. ÑáõÝÇëÇ 25-Çó ÙÇÝ㨠ÑáõÉÇëÇ 2-Á /ÙÇÝ㨠ųÙÁ 18.00/ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ»Ýó ÷³ëï³ÃÕûñÁ ºñ¨³ÝÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ